Peacock rakenduse kasutustingimused

Jõustunud 18.06.2020

Peacock on veebis toimiv koristustellimise rakendus, mis edastab koristus tellimise soove Peacock süsteemiga liitunud koristusteenuse pakkujatele. Peacock rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Educlean OÜ (registrikood 14856395).

1. Peacock rakenduse kasutamine

1.1 Peacock rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Peacock rakenduse installeerimisel seotakse Peacock teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

1.2 Peacock rakendust kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda teenuse eest krediitkaardi- või internetipanga vahendusel.

2. Peacock krediitkaardi- ja internetipanga makse tingimused

2.1 Peacock rakenduse kasutaja saab tasuda koristusteenuse eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed ning nõustuma Peacock kasutustingimustega.

2.2 Internetipanga makseid saab teha Peacock rakenduse kasutaja, kellel on sõlmitud internetipanga leping.

2.3 Krediitkaardi- ja internetipanga makset tehes on tasu saajaks Educlean OÜ, kes tasub saadud tasud edasi koristusteenuse pakkujatele.

2.4 Krediitkaardi- või internetipanga makset tehes lisandub teenusetasu iga koristus tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid.

2.5 Krediitkaardimaksete vahendamine Peacock rakenduses toimub EveryPay kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest (Terms & Conditions).

2.6 Peacock käitub krediitkaardi- või internetipanga makset pakkudes koristusteenuse pakkujate majandusagendina vahendades Peacock rakenduses tehtavaid makseid. Koristusteenuse kasutaja kohustus koristusteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Educlean pangakontole. Peacock ei ole koristusteenuse tellija maksekäsundi täitja. Hoolimata eeltoodust mõistab Peacock, et aegajalt võib tekkida olukordi, kus rakenduse kasutaja võib soovida koristusteenuse tellimusest loobuda, keelduda tasumisest või nõuda hinna alandamist teenuse mittevastavuse tõttu. Sellistel juhtudel vastutab rakenduse kasutaja ees rahaliste kohustuste täitmise eest Peacock.

3. Koristuse tellimine ja loobumine

3.1 Juhul kui Peacock rakenduse kasutaja tellib koristuse ning koristaja on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda koristuse tellimiseks.

3.2 Tellitud koristuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus koristaja on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning Peacock rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist koristus teenusest.

3.3 Tellitud koristuse loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Peacock rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks koristus telliti, ei võimalda Peacock rakenduses määratud ajal koristajal teenust osutada.

3.4 Koristusest loobumisel peab Peacock rakenduse kasutaja tasuma tühistamistasu. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui koristusest loobumisest teavitamine jääb Peacock rakenduses määratud ajalimiidi sisse.

3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud kolmel järjestikusel korral tellitud koristuse kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Peacock kasutuse õiguse. Peacock kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

4. Peacock rakenduse kasutamise tingimused

4.1 Peacock on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv koristusteenuse pakkuja kasutades rakendusse sisestatud asukoha andmeid.

4.2 Peacock rakenduse kasutamine toimub Educlean OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on koristusteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Peacock rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui koristusteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

4.3 Kuna Peacock rakendus on kommunikatsioonivahend koristusteenuse tellija ja koristusteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Peacock mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Peacock kaudu toimunud koristus toimub alati korrektselt ja puudusteta. Kuigi kõik rakendusele registreerunud koristusteenuse pakkujad on läbinud vastavasisulised koolitused ja saanud akrediteeringu enne teenuse pakkuja konto aktiveerimist. Hoolimata eeltoodust vastutab Peacock rakenduse kasutaja ees rahaliste kohustuste täitmise osas vastavalt punktile 2.6.

4.4 Peacock rakendus ei ole koristusteenuse pakkumine ning Peacock rakenduse kaudu ei korraldata koristusteenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks koristusteenuse pakkujatele kliente.

4.5 Peacock rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

5. Peacock kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

5.1 Peacock-il on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid koristusteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele ( http://www.peacock.ee/legal/).

5.2 Peacock-il on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

5.3 Peacock võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 Peacock võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja internetipanga maksete vahendajatele.

6. Peacock rakenduse kasutamise hea tava

6.1 Kuna Peacock ei ole koristusteenuse pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa otseselt mõjutada koristusteenuse kvaliteeti. Kvaliteetse teenuse tagamiseks läbivad kõik koristusteenuse pakkujad baaskoolituse ning saavad ülevaate kasutatavate materjalide ohutusnõuetest.

6.2 Peacock soovib kaasa aidata sellele, et koristusteenuse kvaliteet vastaks nõuetele. Seetõttu palume täita Peacock rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha koristusteenuse pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks või teha täiendavaid koolitusi kvaliteedi tõstmiseks.

6.3 Me ootame Peacock rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on koristajate suhtes viisakad.

6.4 Peacock annab endast parima, et Peacock rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad koristajad. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Peacock rakenduse vahendusel leitud koristaja osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva koristuse osaliseks, siis teavitage sellest koheselt.

7. Kehtiv õigus ja vaidluste lahendamine

7.1 Käesolevatele Kasutustingimustele ja nende tõlgendamisele kohaldatakse Eesti õigusakte.

7.2 Käesolevastest Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtus.