Peacock Üldtingimused Koristajatele

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad koristaja ja Peacock vahelist kokkulepet seoses Peacock Äpi kasutamisega Koristusteenuste osutamise eesmärgil.

Koristusteenuste osutamiseks Peacock Äppi kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega.

1. DEFINITSIOONID

 1. Peacock (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Educlean OÜ, mille registrikood on 14856395 ja registrijärgne asukoht Lastekodu tn 6a-15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10113, aga ka Peacock grupi äriühingud ja partnerid. Peacock Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Educlean OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Educlean OÜ tütarühingud). Nimekiri Peacock Grupi äriühingutest ja partneritest on kättesaadav siin: https://peacock.ee/grupp/.
 2. Peacock teenused on teenused, mida Peacock Teile osutab, kaasa arvatud Peacock Äpi ja Peacock platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates Üldtingimustes või Kokkuleppes.
 3. Peacock Äpp on Üldtingimuste mõistes Peacock koristajatele mõeldud rakendus, mida koristajad kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning koristusteenuste haldamiseks.
 4. Klient on isik, kes tellib koristusteenuseid Peacock mobiilirakendust kasutades.
 5. Koristaja tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Peacock Äpi kasutamiseks ja osutab Koristusteenuseid Peacock Äpi vahendusel.
 6. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.
 7. Kokkulepe on kokkulepe Teie ja Peacock vahel Peacock Äpi kasutamise kohta, mis koosneb:

7.1. käesolevatest Üldtingimustest,

7.2. eritingimustest, mis kuvatakse Peacock Äpis, nt hinnateave või teenusekirjeldused;

7.3. "Juhised koristajale"; ja

7.4. muud tingimused, millele Kokkuleppes viidatakse, ning mida aeg-ajalt muudetakse.

 1. Litsents on Teie õigus kasutada Peacock Äppi ja Veebilehte.
 2. Veebileht on Peacock veebilehekülg, mille aadress onpeacock.ee ja peacockapp.com ning selle alamlehed.
 3. Tasu on rahasumma, mille Klient peab Koristajale maksma Koristusteenuste osutamise eest.
 4. Peacock teenustasu on tasu, mille Koristaja peab tasuma Peacock-le õiguse eest kasutada Peacock Äppi.
 5. Äpisisene makse on makse, mille Klient tasub Peacock rakenduse kaudu Koristusteenuste eest. Äpisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Peacock võimaldab.
 6. Peacock koristaja portaal on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas Koristaja kasutab Peacock Äppi, sealhulgas raamatupidamisdokumente. Peacock koristaja portaali saate siseneda aadressil http://partners.peacock.ee, sisestades kasutajanime ja salasõna.
 7. Koristusteenused on koristusteenused, mida Koristaja osutab Kliendile, kelle tellimuse Koristaja on Peacock Äpi kaudu vastu võtnud.
 8. Makseagent – Educlean OÜ, agent, kes vastutab tehniliste tugiteenuste eest makseteenuse osutamisel ning arvete esitamisel Peacock'i nimel. Makseagent on volitatud Peacock'i nimel tegelema ka maksetega seotud vaidluste lahendamisega.

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. Peacock Äpi kasutamiseks peate end registreerima Peacock Veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Peacock'i nõutavad dokumendid. Konto saate registreerida füüsilise isikuna. Kui olete enda Peacock konto registreerinud, annab Peacock Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist:
  1. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe Peacock Äpi kasutamiseks Koristusteenuste osutamise eesmärgil;
  2. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi;
  3. kogu teave, mille olete Peacockile esitanud, on täpne, õige ja täielik;
  4. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
  5. Te ei kasuta Peacock Äppi lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Peacock Äpi korrektset toimimist;
  6. Te ei kopeeri ega jaga Peacock Äppi ega muud sisu ilma Peacock-i eelneva kirjaliku loata;
  7. Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet ;
  8. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te Koristusteenuseid osutate;
  9. Te nõustute Peacock-i privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadavad http://peacock.ee/legal/.
 2. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Peacock kannab Äpisiseste maksete kaudu kogutud Tasu üle Koristaja esitatud pangakontole. Peacock ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Koristaja on esitanud valed pangaandmed.
 3. Pärast seda, kui olete registreerimistaotluse esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb Koristusteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, kehtiv põhitöökoha tööleping, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja Peacock Äpi kasutamisõiguse lõpetamine.

3. ÕIGUS PEACOCK ÄPI JA VEEBISAIDI KASUTAMISEKS

 1. Peacock Äpp. Peacock Äpp võimaldab Koristajal saada Koristusteenuste tellimusi Klientidelt.
 2. Litsents Peacock Äpi ja Peacock koristaja portaali kasutamiseks. Käesolevaga annab Peacock Koristajale Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi Peacock Äpi ja Peacock koristaja portaali kasutamiseks. Lihtlitsents ei anna Koristajale õigust anda all-litsentse ega võõrandada kasutusõigusi kolmandatele isikutele. Juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, võivad koristajaid haldavad äriühingud anda oma koristajatele välja all-litsentse.
 3. Peacock Äpi ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Koristaja teha järgmiseid toiminguid:
  1. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Peacock Äpi ja/või Peacock koristaja portaali lähtekoodi kätte saada;
  2. muuta Peacock Äppi või Peacock koristaja portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Peacock Äpi või Peacock koristaja portaali muudetud versiooni;
  3. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Peacock Äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Peacock teenuseid, Veebilehte, Peacock koristaja portaali, Pacock Äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;
  4. üritada volitamata juurdepääsu Peacock Äpile, Peacock koristaja portaalile või mis tahes muule Peacock teenusele.
 4. Peacock Äpi ja Peacock koristaja portaali kasutamise eest tasub Koristaja Peacock'ile teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil.
 5. Peacock Äpi ja Peacock koristaja portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Peacock Äpi ja Peacock koristaja portaali kasutamise ja Peacockil on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata.
 6. Peacock kaubamärgi ja siltide kasutamine. Peacock võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Peacockile või osutavad muul viisil, et Te kasutate Peacock Äppi. Peacock annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada Koristusteenuseid Peacock Äpi kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Peacock kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Peacock kaubamärgile.
 7. Peacock-i autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Peacock Äpi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Peacock-i intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. Peacock Äpi, Peacock koristaja portaali või muude Peacock teenuste kasutamine ei anna Koristajale omandiõigust Peacock-i intellektuaalse omandi suhtes.

4. KORISTUS TEENUSTE OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga Koristaja kinnitab, et osutab Koristusteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Koristaja osutab Koristusteenuseid.
 2. Koristajal peavad olema kehtiv juhiluba, vastutuskindlustus (kui kohaldatav), tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Koristaja osutab Koristusteenuseid. Koristaja vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Peacock-il on õigus nõuda Koristajalt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist.
 3. Te peate Koristusteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides. Muu hulgas Te (i) ei tohi teenuse täitmisele kaasa võtta kõrvalisi isikuid, (ii) ei tohi delegeerida teenuse osutamist kolmandatele isikutele, (iii) ei tohi kasutada muid Peacocki poolt kindlaks määratud koristusvahendeid.
 4. Koristajal on õigus otsustada millal ja mis sagedusega Koristusteenuseid osutada. Koristaja võib valida, kas ta võtab vastu Klientide tellimusi Koristusteenuste osutamiseks.
 5. Kulud, mida Koristajal tuleb kanda seoses Koristusteenuste osutamisega. Koristaja on kohustatud omandama ja korras hoidma Koristusteenuse osutamiseks vajalikud seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Koristaja peab tasuma kõik kulud seoses Koristusteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, kindlustuse või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Koristaja peab arvestama sellega, et Peacock Äpi kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Koristaja peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.
 6. Tasu koristuse eest. Koristajal on õigus küsida Kliendilt Tasu peale seda, kui Peacock Äpi kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav Koristusteenus. Koristuse maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna ja lisateenuste alusel. Vaikimisi määratud baashind on Peacock Äpis näidatav fikseeritud hind. Vaikimisi määratud baashind võib olenevalt turusituatsioonist kõikuda. Koristaja võib taotleda vaikimisi määratud baashinna muutmist, saates selleks Peacock-le vastavasisulise taotluse.
 7. Fikseeritud hind. Kliendile võidakse pakkuda tellimuse võimalust, mis võimaldab Kliendil nõustuda kindlaksmääratud Tasuga vastava sinu osutatud Koristusteenuse eest (s.o Fikeeritud hind). Teave Fikseeritud hinna suuruse kohta esitatakse Kliendile Peacock Äpi kaudu enne tellimuse tegemist, ning sulle, kui tellimuse vastu võtad või koristuse lõppedes. Tasu arvestatakse Fikseeritud hinna asemel siiski vastavalt punktile 4.6, kui Kliendi poolt esitatud tellimusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele (nt ruumide arv).
 8. Kui Koristaja leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib koristuse maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada Peacock Äpi funktsioonis „Palun abi" (Ask Help). Kui Koristaja ei ole esitanud taotlust Peacock Äpi funktsioonis „Palun abi", siis Peacock ei ole kohustatud koristuse maksumust ümber arvestama ega hüvitama koristuse maksumuse arvutamise vea tõttu tekkinud kahju.
 9. Peacock võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Koristaja pahatahtliku käitumisega (nt teenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, kui Koristusteenus on osutatud). Peacock rakendab Tasu vähendamise õigust mõistlikul viisil ja põhjendatud juhtudel.
 10. Kviitungid. Peale Koristusteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Kliendile Peacock rakenduses koristuse kokkuvõtte, mis sisaldab koristaja ees- ja perekonnanime, fotot, teenuse osutamise kuupäeva, alguse kellaaega ning teenuse hinda ja tasutud summat. Koristajale on kviitungid kättesaadavad Peacock koristaja portaalis.
 11. Koristuse tühistamistasu. Koristaja võib tühistada Koristusteenuse tellimuse, millega koristaja on Peacock Äpi kaudu nõustunud. Koristajal on õigus Tasule tühistatud Koristusteenuse eest (Tühistamistasu), kui Klient tühistab nõustutud tellimuse pärast Peacock Äpis nimetatud ajaperioodi.
 12. Juhul kui Koristusteenuse osutamise käigus Koristaja kahjustab koristatavat vara või selle sisustust (muu hulgas määrides või selle haisemist põhjustades), on Kliendil õigus nõuda Koristajalt kahjude hüvitamist. Klient teavitab Peacock-i ning Peacock aitab vahendada Kliendi nõuet Koristaja vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada Peacock-ile 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. Peacock vahendustegevus Koristajatelt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et Peacock-il oleks kohustus Kliendile hüvitada varale tekitatud kahju või vara parandamise seotud kulud.
 13. Maksukohustused. Koristaja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Koristajale tekivad seoses Koristusteenuste osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine. Kui maksuhaldur esitab Peacock-le põhjendatud maksupäringu Koristajate tegevuse kohta seoses Koristusteenuse osutamisega, siis võib Peacock teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Koristaja tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Koristaja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses Koristusteenuste osutamisega. Koristaja peab Peacock-ile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Peacock-ile seoses asjaoluga, et Koristaja jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).
 14. Volitus arvete väljastamiseks. Peacock-il on volitus Koristaja nimel arvete väljastamiseks Klientidele, nt leppetrahvid või tasud, mida Peacock vahendab Koristajale. Vastavad arved tehakse Koristajale kättesaadavaks Peacock koristaja portaalis.

5. PEACOCK TEENUSTASUD

 1. Peacock Äpi kasutamise eest Koristaja kohustab maksma Peacock-ile tasu (s.o Peacock teenustasu). Peacock teenustasu arvestatakse koristuse maksumusest iga Koristusteenuse eest. Peacock teenustasu arvestatakse maha Tasust. Peacock teenustasu suurus tehakse Koristajale teatavaks e-posti teel, Peacock Äpi, Peacock koristaja portaali või muudel teavitusviisidel. Peacock teenustasu suurus võib aeg-ajalt muutuda. Peacock saadab muudatuste kohta eelnevalt teate.
 2. Koristaja kohustub maksma Peacock teenustasu ja muud eelmisel nädalal Peacock-ile maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgneva nädala teisipäevaks. Peacock teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% maksmata summast kalendripäevas. Koristaja peab hüvitama Peacockt-ile kulud, mis tekivad Peacock-ile seoses Koristaja võlgade sissenõudmisega.

6. ÄPISISESED MAKSED

 1. Peacock rakendus võimaldab Klientidel maksta Koristusteenuste eest pangakaardiga, internetipanga lingi kaudu või otse rakenduses (s.o Äpisisene makse). Koristaja volitab Peacock-i tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Koristaja nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Klient tasub Äpisisese maksena. Äpisese makse korral loetakse Kliendi maksekohustus Koristaja ees täidetuks selle tegemise hetkest.
 2. Peacock kannab Äpisiseste maksetena eelmisel nädalal Peacock pangakontole laekunud summad Koristaja pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Koristaja taotleb Äpisiseste maksete ülevaatamist, võib Peacock kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.
 3. Koristajal on võimalik tutvuda Äpisiseste maksete aruannetega Peacock koristaja portaalis. Peacock saadab Koristajale e-kirjaga kord nädalas „äpisiseste maksete ja koristaja konto saldoteatise". Aruannetes näidatakse ära eelmisel nädalal laekunud Äpisisete maksed ning nendelt kinnipeetud Peacock teenustasude summad. Koristaja peab Peacock-i teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Äpisiseste maksete teostamist.
 4. Peacock ei ole kohustatud Koristajale hüvitama Tasu, kui Äpisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või internetipanga makse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Peacock-ist mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Koristajat koristuse maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui Klient on nõutava makse sooritanud.
 5. Enne Koristusteenuste osutamist peab Koristaja veenduma, et teenus osutatakse õigele Kliendile või et Klient on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Peacock kontoga Koristusteenuseid tarbida.
 6. Peacock tasaarvestab Äpisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Koristaja on kohustatud maksma Peacock-ile (nt Peacock teenustasu ja leppetrahvid). Peacock-il on õigus täita Koristaja rahalisi kohustusi Peacock Grupi ühingute ees, millisel juhul on Peacock-il täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Koristaja vastu. Peacock võib tasaarvestada Koristaja rahalisi nõudeid Peacock-i vastu Peacock Grupi rahaliste nõuetega Koristaja vastu. Peacock Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Educlean OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Educlean OÜ tütarühingud).

7. KLIENDITUGI

 1. Peacock pakub kliendituge Peacock Äpi kasutamiseks. Peacock-il on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Koristaja on hilinenud Peacock teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

8. HINNANGUD JA TEGEVUS

 1. Selleks, et tagada Peacock rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Klientidele täiendav usaldus, võivad Kliendid anda hindeid ja arvustusi osutatud Koristusteenuste kohta. Koristajale antud keskmine hinne on seotud Peacock kontoga ja kättesaadav Klientidele, kes soovivad Koristusteenust tellida. Kui Peacock leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel.
 2. Lisaks Koristaja hindele mõõdab Peacock tegevuse aktiivsust ning loob iga Koristaja kohta aktiivsushinde, mis põhineb Koristusteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Koristusteenuse osutamisel.
 3. Selleks, et tagada Klientidele usaldusväärset teenust võib Peacock määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Koristajad peavad saavutama ja säilitama. Kui Koristaja ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Koristaja Peacock konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Peacock võib Koristaja konto avada, kui Peacock tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine.

9. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. Peacock võib Koristajatele saata Peacock Äpi, Peacock koristaja portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Peacock tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele.
 2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. Peacock võib teha kampaaniaid, mille ajal Peacock garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Koristaja osutab Koristusteenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui Koristaja nimetatud miinimumi ei saavuta, siis Peacock hüvitab Koristajale puudujääva osa. Peacock täpsustab kampaania tingimused Peacock Äpi, Peacock koristaja portaalis, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. Peacock otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Koristajatele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui Peacock-l on alust oletada, et Koristaja tegevus on pahatahtlik, siis Peacock võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumine pettusekahtluse uurimise ajaks.
 3. Klientidele suunatud turunduskampaaniad. Peacock võib Peacock rakenduste turundamiseks korraldada Klientidele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse koristustariife või Tasu, maksab Peacock koristajale hüvitist Kliendile pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Koristajale koos Tasuga. Peacock võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi Peacock teenustasudega.

10. ÕIGUSSUHTED KORISTAJA, PEACOCK JA KLIENTIDE VAHEL

 1. Peacock on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta Koristusteenuseid. Peacock üksnes lihtsustab Koristusteenuse osutamist Koristaja ja Kliendi vahel. Koristaja on teadlik sellest, et osutab Koristusteenuseid ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Klientidele.
 2. Koristaja ja Peacock vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Peacock võib pakkuda koristajale hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Peacock ja Koristaja vahel seltsingu õigussuhet. Koristaja ei või esineda Peacock-i töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Peacock-i nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Koristajat Peacock-i töötajaks või töövõtjaks, siis Koristaja loobub mistahes nõuetest Peacock vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.
 3. Koristaja ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. Peacock kogub Koristaja isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, selleks et võimaldada Peacock Äpi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Koristajad vastavad seaduse nõuetele ja Koristaja sobib kutsealal tegutsemiseks. Peacock edastab Koristaja isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Peacock rakenduses kuvatakse Koristaja ees- ja perekonnanime, foto, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Koristaja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Koristaja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Peacock Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Koristaja kustutab oma konto, kustutab Peacock Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Koristaja isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.
 2. Asukohaandmete edastamine. Peacock teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Klientidele pakkuda infoühiskonna teenust.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine. Koristaja ei tohi Klientide isikuandmeid töödelda ilma Peacock-i loata. Koristaja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Peacock Äpi kaudu kättesaadavaks saanud Klientide isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Koristusteenuse osutamiseks. Peacock on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Koristaja ja Klientide isikuandmeid. Koristaja on Klientide isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Peacock privaatsuspoliitikas ( http://www.peacock.ee/legal/ ). Juhul kui Koristaja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Peacock sulgeda Koristaja konto ning nõuda kahju hüvitamist.

12. VASTUTUS

 1. Peacock Äpp antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav" kujul. Peacock ei väida ega taga, et juurdepääs Peacock Äpile ja Peacock koristaja portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Peacock Äpi kasutamine Koristusteenuste tellimiseks sõltub Klientide käitumisest, siis Peacock ei taga, et Peacock Äpi kasutamise tulemusena on Koristajal võimalik saada Koristusteenuste tellimusi.
 2. Peacock, Peacock-i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Koristajale võib tekkida Peacock Äpi kasutamise tõttu, sealhulgas:
 • Peacock vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Koristajal on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Peacock tahtlikult rikub Kokkulepet.
 • Peacock ei vastuta Peacock rakendust kasutavate Koristajate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Koristajad tekitavad Kliendile või Kliendi varale v.a. juhud, mis hüvitatakse vastutuskindlustuse tingimuste alusel.
 • Koristaja vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Peacock-ilt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Koristaja on kohustatud Peacock-ile hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Peacock-ile kohaldati selle tõttu, et Koristaja rikkus Kokkulepet. Kui Klient esitab kaebuse Peacock vastu seoses Koristaja osutatud Koristusteenusega, peab Koristaja sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Peacock-ile seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Peacock-il on õigus Koristaja vastu esitada nõue, peab Koristaja kompenseerima Peacock-le kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.
 • 13. KESTUS JA LÕPETAMINE

  1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Koristaja suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Koristaja suhtes hetkest, kui tingimused on Koristajale tehtud kättesaadavaks ja Koristaja alustab või jätkab Koristusteenuste osutamist Peacock Äpi vahendusel.
  2. Koristaja võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Peacock-ile vähemalt seitse päeva ette, peale mida Koristaja õigused Peacock Äpi ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Peacock võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Koristajale vähemalt kolm päeva ette.
  3. Peacock-il on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs Peacock Äpile ja Peacock koristaja portaalile, kui Koristaja rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Peacock-i või tema tütarühinguid või põhjustab kahju Peacock-i või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Peacock keelduda Koristajale uue konto registreerimisest.
  4. Juhul kui Peacock kahtlustab Koristajat Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Peacock uurimise ajaks piirata Koristaja juurdepääsu Peacock Äpile ja Peacock koristaja portaalile. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Peacock tuvastab, et Koristaja ei ole rikkumist või pettust toime pannud.
  5. Peacock eesmärgiks on pakkuda kõikidele Klientidele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Peacock jälgib koristajate tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Koristaja ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalneset hinnang ja aktiivsushinne, siis on Peacock-il õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Koristaja juurdepääs Peacock Äpile ja Peacock koristaja portaalile.

  Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 18.06.2020.